Privacy

Jasperwerkt.nl vindt het belangrijk om de door jou verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, met auteursrecht, statistieken en cookies.

PERSOONSGEGEVEN

Jasperwerkt.nl hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jasperwerkt.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee, dat wij in ieder geval:

  • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
  • jouw persoonsgegevens beperkt verwerken, tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • jouw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij die nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • passende, technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, wij jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Jasperwerkt.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacy policy vragen hebt of contact met ons wil opnemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: